Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku
psse.lebork.pl

Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 Skargi i zażalenia

 
PODSTAWA PRAWNA:
  1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. Nr 98, poz. 2096 z późn. zm.).
  2.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).
 
 
W sprawach skarg i wniosków
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-15.00
 
 
kierownicy komórek organizacyjnych
przyjmują interesantów
codziennie w godzinach pracy
 
 
po godzinach urzędowania w sprawach skarg i wniosków:
tel. 604-755-717 lub można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@psse.lebork.pl
Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 
Przedmiotem wniosku mogą być sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 
 
SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE W NASTĘPUJĄCEJ FORMIE:
  •     pisemnie
  •     faxem
  •     pocztą elektroniczną
  •     ustnie do protokołu
 
Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego są rejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków. Skargi i wnioski rozpatrują komórki organizacyjne merytoryczne właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).
 
 
SKARGI I WNIOSKI MUSZĄ ZAWIERAĆ:
 
    imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
    adres wnoszącego
 
 
Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia, nazwiska lub nazwy i adresu (anonimy) nie będą rozpatrywane.
 
Organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje zarządzenie Dyrektora PSSE w Lęborku Nr 1/15.
 
 
Załączniki:

Data publikacji: 06.03.2017 (12:52)Data aktualizacji: 02.09.2019 (13:17)
Osoba publikująca: Joanna ZiemkowskaOsoba modyfikująca: Marcin Ławniczak
Autor: Joanna Ziemkowskaliczba wejść: 5151
02 wrz 2019 (13:17)Marcin Ławniczak»Przyjmowanie i załatwianie spraw
02 wrz 2019 (13:16)Marcin Ławniczak»Przyjmowanie i załatwianie spraw
02 wrz 2019 (13:15)Marcin Ławniczak»Przyjmowanie i załatwianie spraw
02 wrz 2019 (13:11)Marcin Ławniczak»Przyjmowanie i załatwianie spraw
20 cze 2017 (11:55)Joanna Ziemkowska»Przyjmowanie i załatwianie spraw
20 cze 2017 (11:54)Joanna Ziemkowska»Przyjmowanie i załatwianie spraw
06 mar 2017 (12:52)Joanna Ziemkowska»Zamówienia publiczne

Przejdź do góry strony