Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku
psse.lebork.pl

Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Wniosek o dostęp do informacji publicznej

 Dane nie umieszczone w BIP

 
Zarządzenie nr 2/14 Dyrektora PSSE w Lęborku w sprawie ustalenia opłaty tytułem zwrotu kosztów udostępniania informacji publicznej.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
 
Wniosek składa się:
  • przez przesłanie pocztą na adres PSSE w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Gdańska 63,
  • osobiście w Sekretariacie PSSE w Lęborku, adres j.w.
  • przez przesłanie pocztą elektroniczną na adres psselebork@poczta.onet.pl
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli jest to nie możliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożonego wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.
 
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr. 204, poz. 1195) wprowadziła instytucję ponownego wykorzystania informacji publicznej.
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
W przypadku nie spełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej ( Dz.U. 2012 poz.94), określa wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 
 
Załączniki

Data publikacji: 20.06.2017 (12:04)Data aktualizacji: 20.06.2017 (12:06)
Osoba publikująca: Joanna ZiemkowskaOsoba modyfikująca: Joanna Ziemkowska
Autor: Joanna Ziemkowskaliczba wejść: 1955
20 cze 2017 (12:06)Joanna Ziemkowska»Wniosek o dostęp do informacji publicznej
20 cze 2017 (12:04)Joanna Ziemkowska»Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Przejdź do góry strony