Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku
psse.lebork.pl

Kierownik Oddziału: Teresa Truchel - Wierzchnicka
tel. 59 862 10 10 wew. 31
e-meil: psselebork.epid@poczta.onet.pl, psselebork@poczta.onet.pl

 
Zadania Oddziału Epidemiologicznego:
 
Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi 
 
Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych mających na celu ustalenie źródła i dróg szerzenia się zakażenia oraz ich likwidację, a tym samym niedopuszczenie do wystąpienia kolejnych zachorowań.
Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.
Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku.
Opracowywanie ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych.
Opracowywanie dwutygodniowych, kwartalnych, rocznych sprawozdań statystycznych dotyczących zachorowań na choroby zakaźne.
Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą „SENTINEL”.
Nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych, ozdrowieńcami, osobami ze styczności.
Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego w sytuacjach mogących być skutkiem ataku bioterrorystycznego.
Prowadzenie analizy zapadalności na choroby zakaźne.
Ocena sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lębork
 
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad placówkami opieki medycznej. 
 
Nadzór nad publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, indywidualnymi praktykami lekarskimi, indywidualnymi specjalistycznymi praktykami lekarskimi, grupowymi praktykami lekarskimi, indywidualnymi praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego.
Kontrola skuteczności procesu sterylizacji.
Kontrolowanie skuteczności procesów deratyzacji prowadzonych w zakładach opieki zdrowotnej. 
 
Nadzór nad szczepieniami ochronnymi 
 
Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).
Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.
Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami.
Opracowywanie zgłaszanych niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych.
Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.

Data publikacji: 20.06.2017 (14:33)Data aktualizacji: 20.06.2017 (14:33)
Osoba publikująca: Joanna ZiemkowskaOsoba modyfikująca: Joanna Ziemkowska
Autor: Joanna Ziemkowskaliczba wejść: 2850

Przejdź do góry strony