Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku
psse.lebork.pl

Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Spis aktów prawnych dotyczących żywności

Od dnia 1 maja 2004 roku rozporządzenia wspólnotowe stosuje się wprost w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Oryginalne teksty oraz tłumaczenia wspólnotowych aktów prawnych opublikowanych w dziennikach Urzędowych UE dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

 
Rozporządzenia UE i akty prawne krajowe dostępne są na stronie:
Wykaz wybranych aktów prawnych UE i krajowych dotyczących bezpieczeństwa żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków oraz środków zastępczych.
 
Żywność – urzędowa kontrola:
 
    Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (z późn. zm.).
    Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych (z późn. zm.).
    Rozporządzenie 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. (z późn. zm.).
    Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 136, poz. 914 z późn. zm.).
    Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 212, poz. 1263 z późn. zm.).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007, nr 106, poz. 730 ).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii. (Dz. U z 2011, nr 80, poz. 437 )
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. z 2009, nr 78, poz. 656 z późn. zm.).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia (Dz. U. z 2009, nr 37, poz. 294).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007, nr 112, poz. 774).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007, nr 80, poz. 545).
    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. nr 174, poz. 1426 z późn. zm.).
    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (Dz. U. L 6/7 z 11.1.2011, sprostowanie [Dz. U. L 104/46 z 20.4.2011]).
 
 
Żywność – znakowanie:
 
    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007, nr 137, poz. 966 z późn. zm.).
    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. z 2004, nr 83, poz. 772).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. z 2007, nr 137, poz. 967 z późn. zm.).
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2004 z dnia 31 marca 2004 roku dotyczące etykietowania żywności oraz składników żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli i/lub estrów fitostanoli (Dz. U. L 97/44 z 1.4.2004).
    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.
 
 
Żywność – oświadczenia żywieniowe i zdrowotne:
 
    Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404/9 z 30.12.2006 z późn. zm.) (rozporządzenia UE dotyczące odrzuconych i przyjętych oświadczeń zdrowotnych)
    Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. L 136/1 z 25.5.2012
 
 
Żywność - środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementy diety, żywność wzbogacana:
 
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. U. z 2010, nr 180, poz. 1214).
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008r. zmieniające załączniki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt (Dz. U. L 335/25 z 13.12.2008).
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 z dnia 13 października 2009r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. U. L 269/9 z 14.10.2009 z późn. zm.).
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009r. dotyczące składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (Dz. U. L 16/3 z 21.1.2009). Sprostowanie – Dz. U. L 171/48 z 1.7.2009.
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. z 2007, nr 196 poz. 1425 z późn. zm.).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności (Dz. U. z 2010, nr 174, poz. 1184).
    Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie dodawania do żywności witamin składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. U. L 404/26 z 30.12.2006 z późn. zm.).
 
 
Żywność – naturalne wody mineralne, wody źródlane, wody stołowe, grzyby, napromienianie żywności:
 
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. z 2011, nr 85, poz. 466)
    Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. MZ z 2012, poz. 62)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011, nr 115, poz. 672).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym (Dz. U. nr 121, poz. 841).
 
 
Genetycznie zmodyfikowana żywność – GMO:
 
    Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 roku w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.
    Rozporządzenie (WE) 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE.
    Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
 
 
Nowa żywność:
 
    Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności.
 
 
Substancje dodatkowe, aromaty, enzymy i rozpuszczalniki:
 
    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) 258/97.
    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1056/2012 z dnia 12 listopada 2012r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1332/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych w odniesieniu do środków przejściowych
    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (z późn. zm.).
    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz rozporządzenia (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (z późn. zm.).
    Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (z późn. zm.).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2010, nr 232, poz. 1525 z późn. zm.).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności (Dz. U. z 2008, nr 177, poz. 1093 z późn. zm.).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych (Dz. U. z 2011, nr 2, poz. 3 z późn. zm.).
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2007 z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających stosowanie E128 czerwień 2G jako barwnika żywności.
 
 
Zanieczyszczenia żywności
 
    Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z 8 lutego 1993r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności.
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (z późn. zm.). Rozporządzenia zmieniające: 1441/2007, 365/2010, 1086/2011.
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. Rozporządzenia zmieniające: 1126/2007, 565/2008, 629/2008, 105/2010, 165/2010, 420/2011, 835/2011, 1258/2011, 1259/2011, 594/2012, 1058/2012).
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych środkach spożywczych.
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2012 z dnia 21 marca 2012r. ustanawiające metody pobierania i analizy próbek do celów urzędowej kontroli dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niektórych środkach spożywczych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1883/2006.
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006r.ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (z poźn. zm.)
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych ( z późn. zm.).
    Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (z późn. zm.).
 
 
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością – urzędowa kontrola:
 
    Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG 89/109/EWG.
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006.
    Rozporządzenie Komisji nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
    Rozporządzenie Komisji nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (z późn. zm.).
    Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 321/2011 z dnia 1 kwietnia 2011r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do ograniczenia stosowania bisfenolu A w butelkach z tworzyw sztucznych do karmienia niemowląt.
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U. z 2007, nr 129, poz. 904 z późn. zm.).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzana materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. z 2008, nr 17, poz. 113).
    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011r. ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong
 
 
Kosmetyki – urzędowa kontrola
 
    Ustawa z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach (Dz. U. nr 42, poz. 473 z 2001r. z późn. zm.).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002r. w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawniania opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku oraz wzoru jego wniosku (Dz. U. z 2002, nr 69, poz. 664 z późn. zm.).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych (Dz. U. z 2003, nr 9, poz. 107 z późn. zm.).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie określania kategorii produktów będących kosmetykami (Dz. U. z 2003, nr 125, poz. 1168).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wzorów formularzy przekazania danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposobu gromadzenia ich w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2004 nr 138, poz. 1471).
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. z 2005, nr 72, poz. 642 z późn. zm.).
    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych.
 
 
Środki zastępcze:
 
    Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005, nr 179, poz. 1485).
 
 
Kontrola graniczna
 
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzje 2006/504/WE
    Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 889/2012 z dnia 27 września 2012r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt
    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 258/2010 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia szczególnych warunków dotyczących przywozu gumy guar pochodzącej lub wysłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/352/UE
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2009 z dnia 25 listopada 2009r. nakładające specjalne warunki regulujące przywóz niektórych produktów pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylające decyzję 2008/798/WE
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2009 z dnia 27 listopada 2009r. wprowadzające specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego lub wysłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejami mineralnymi i uchylające decyzją 2008/433/WE
    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2009 z dnia 27 listopada 2009r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych środków spożywczych z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające decyzję 2006/504/WE
    Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 274/2012 z dnia 27 marca 2012r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1152/2009 nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych środków spożywczych z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami
    Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007r. zatwierdzająca przedwywozowe kontrole orzeszków ziemnych i produktów pochodnych przeprowadzane przez Stany Zjednoczone Ameryki w odniesieniu do obecności aflatoksyn (2008/47/WE)
    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011 r. ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu
    Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 996/2012 z dnia 29 marca 2012 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysłanych z Japonii w następstwie wypadku elektrowni Fukushima i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 284/2012
    Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2011 z dnia 23 sierpnia 2011r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole pszenicy i mąki pszennej przeprowadzane przez Kanadę w odniesieniu do obecności ochratoksyny A
    Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 2008/289/WE (2011/884/UE)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotny (Dz. U. Nr 44, poz. 286)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 272, poz. 1612)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 196, poz. 1423)
    Decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (2007/275/WE)
    Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2007/275 dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektywy Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (2012/31/UE)

Data publikacji: 20.06.2017 (14:20)Data aktualizacji: 20.06.2017 (14:20)
Osoba publikująca: Joanna ZiemkowskaOsoba modyfikująca: Joanna Ziemkowska
Autor: Joanna Ziemkowskaliczba wejść: 1715

Przejdź do góry strony