Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku
psse.lebork.pl

Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

ODDZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA i PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

 KIEROWNIK ODDZIAŁU: Magdalena Grajewska

tel: 59 8621010 wew. 32
 
 
 
Zakres działalności Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, to:
 
Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego – nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach zakładowych, stołówkach szpitalnych, bufetach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych.
Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności sprawdzenie:
  •        stosowania substancji dodatkowych i aromatów,
  •        poziomów substancji zanieczyszczających,
  •        pozostałości pestycydów,
  •        warunków napromieniania żywności,
  •        cech organoleptycznych.
Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.
Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.
Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.
Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
Dochodzenie przy współudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.
Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych.
Przygotowywanie decyzji w sprawie
  •        zatwierdzenia,
  •        warunkowego zatwierdzenia,
  •        przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,
  •        zawieszenia zatwierdzenia,
  •        cofnięcia zatwierdzenia
zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku.
 
 
Załączniki

Data publikacji: 20.06.2017 (14:20)Data aktualizacji: 20.06.2017 (14:20)
Osoba publikująca: Joanna ZiemkowskaOsoba modyfikująca: Joanna Ziemkowska
Autor: Joanna Ziemkowskaliczba wejść: 1796

Przejdź do góry strony