Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku
psse.lebork.pl

Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Akty prawne - Higiena Komunalna

Akty prawne 

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., Nr 62, poz. 504 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. (Dz. U. z 2001r., Nr 153, poz.1783 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. (Dz. U. z 2007r. Nr 249, poz.1866)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby. (Dz. U. z 2001r., Nr 152, poz. 1742)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą” (Dz.U. z 2012r. poz. 739)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010r., Nr 139, poz. 940)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 22, poz.169 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. z 2011r., Nr 36, poz.191)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 10 stycznia 2012r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 145)
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011r.,Nr 75 poz.405)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011r.,Nr 86 poz.478)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2011r.,Nr 91 poz.527)
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na wolnych obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r.,Nr 208 poz.1240) 

Data publikacji: 20.06.2017 (14:40)Data aktualizacji: 20.06.2017 (14:40)
Osoba publikująca: Joanna ZiemkowskaOsoba modyfikująca: Joanna Ziemkowska
Autor: Joanna Ziemkowskaliczba wejść: 1415

Przejdź do góry strony