Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku
psse.lebork.pl

Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku - realizacja zadań wynikająca z art. 56 Prawo Budowlane

Tryb postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku przy zajmowaniu stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w obecnym stanie prawnym – przy stosowaniu przez tut. organ zapisów art. 15zzs ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

W celu usprawnienie realizacji zadań wynikających z art. 56 Prawo Budowlane Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku informuje, że inwestor winien przedstawić:

1) informację wskazującą na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy - np. grożąca niepowetowana stratą materialną lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.).

         Przedstawiana informacja będzie pomocne w ustaleniu przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw - także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

2) doręczyć tut. organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompletnej dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów - opisowych, graficznych lub wizualnych - w tym dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo), co pozwoliłoby na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego.

 

Jednocześnie zobowiązuje się inwestorów o przedkładanie w dokumentacji do wglądu

(celem zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym) projektu budowlanego oraz protokołów badań i sprawdzeń:

- instalacji wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - na podstawie badań jakości wody wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i poz. 1629),

- instalacji wentylacji lub klimatyzacji wykonanych zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań i metod pomiarowych stosowanych podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.


Data publikacji: 29.04.2020 (11:05)Data aktualizacji: 29.04.2020 (11:05)
Osoba publikująca: Marcin ŁawniczakOsoba modyfikująca: Marcin Ławniczak
Autor: Marcin Ławniczakliczba wejść: 1109

Przejdź do góry strony