Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku
psse.lebork.pl

 Zakres akredytacji laboratorium badawczego

nr AB 691 
 
 
  Laboratorium Badań Środowiska Komunalnego
 
 
Sekcja Analiz Fizyko-Chemicznych
 

BADANY OBIEKT

BADANA CECHA
NORMY LUB PROCEDURY
środowisko woda
mętność-
metoda nefelometryczna
zakres 0,02-1000 NTU
PN-EN ISO 7027:2003
środowiska woda
pH
metoda potencjometryczna
Zakres: pH 4-10
PN-EN ISO 10523:2012
środowisko woda
przewodność elektryczna właściwa
metoda konduktometryczna
zakres 10-800 μS/cm
PN-EN 27888:1999
 środowisko woda
stężenie amoniaku/jonu amonowego
metoda spektrofotometryczna
zakres 0,2 – 3,0 mg/l (NH4+)
PN-C-04576-4:1994
środowisko woda
stężenie azotynów
metoda spektrofotometryczna
zakres 0,0025 – 0,15 mg/l(NO2)
PN-EN-26777:1999
środowisko woda
stężenie azotanów 
metoda spektrofotometryczna
zakres 0,1 - 1,0 mg/l (NO3-)
PN-82/C-04576.08
środowisko woda
stężenie żelaza
metoda spektrofotometryczna
zakres 0,03 – 4,0 mg/l
PN82/C-04576.08
środowisko woda
stężenie manganu
metoda spektrometrii absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu
zakres  0,01 – 0,3 mg/l
PB-52-01
Edycja 1
z dnia 2005-02-15

 

 

Sekcja Analiz Mikrobiologicznych

BADANY OBKEKT BADANA CECHA NORMY LUB PROCEDURY
próbka wody
liczba bakterii grupy coli, bakterii grupy coli termotolerancyjnych,Escherichia coli 
metoda filtrów membranowych
dolna teoretyczna granica wykrywalności  1jtk./100 ml
PB-52-02
Edycja 4
z dnia
 2010-10-22
próbka wody
ogólna liczba mikroorganizmów (22±2)0C po 72 godzinach w 1ml
dolna teoretyczna granica wykrywalności
1 jtk/1ml
Metoda posiewu wgłębnego
PN-EN ISO 6222:2004
próbka wody
ogórlna liczba mikroorganizmów w (36±2)0C po 24 godzinach w 1ml
dolna teoretyczna granica wykrywalności
1 jtk/1ml
Metoda posiewu wgłębnego
PN-EN ISO 6222:2004
próbka wody
liczba Enterokoków kałowych.
metoda filtrów membranowych
Zadolna teoretyczna granica wykrywalności 
1 jtk/ 100ml
PN-EN ISO 7899-2:2004
próbka wody
liczba gronkowców koagulazo- dodatnich
metoda filtrów membranowych
dolna granica wykrywalności 1jtk/ 100ml
PB-52-03
Edycja 1
z dnia
2006-07-11
próbka wody
ogólna liczba mikroorganizmów w (36±2)0C po 48 godzinach w 1ml wody
dolna teoretyczna granica wykrywalności
1 jtk/1ml
Metoda posiewu wgłębnego
PN-EN ISO 6222:2004
próbka wody
iczba bakterii grupy coli, bakterii grupy coli typu kałowego (termotolerancyjne) Escherichia coli
dolna teoretyczna granica wykrywalności 1 jtk/100mlmetoda NPL
PB-52-05
edycja 1 z 2009-06-26
próbka żywności: placki ziemniaczane
i frytki
liczba bakterii tlenowych mezofilnych
dolna teoretyczna granica wykrywalności 1 jtk
metoda płytkowa w temeperaturze 30° C 
PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005
próbka żywności: placki ziemniaczane
i frytki
liczba i obecność bakterii grupy coli
dolna teoretyczna granica wykrywalności 1jtk
metoda NPL
N-ISO 4831:2007
Próbka ciepłej wody użytkowej
Liczba Legionella sp.
Zakres od 1 jtk/100 ml
Metoda filtrów membranowych
PN-EN ISO 11731-2:2008

 

Sekcja Analiz Instrumentalnych

Badane obiekty/ Grupa obiektów Badane cechy i metodu badawcze Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze
środowisko- woda
stężenie 1,2 dichloroetanu
zakres 1,0 - 10 µg/dm3
metoda chromatografii gazwoej
PN - EN ISO 10301:2002
rozdział 2
środowisko- woda
stężenie insektycydów chloroorganicznych:
- p,p'-DDD
- p,p'-DDE
- p,p'-DDT
- aldryna
- dieldryna
- andryna
- alfa-HCH
- beta - HCH
- delta - HCH
- gamma - HCH
- hekaschlorobenzen
- alfa- endosulfan
- heptachlor
- aldehyd endryny
o,p' - metoksychlor
p,p' - metoksychlor
zakres: 0,0060 - 1,0 µ3
metoda chromatografii gazowej
PB-54-04
edycja 1 z 2010-11-29

 

Laboratorium Badań Środowiska Pracy

BADANE OBIEKTY/
GRUPA OBIEKTÓW
BADANE CECHY I METODY BADAWCZE NORMY I/LUB UDOKUMENTOWANE PROCEDURY BADAWCZE
środowisko pracy- powietrze
Pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na:
- pyły przemysłowe
- czynniki chemiczne
PN-Z-04008-7:2002
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004
PN-EN ISO 10882-1:2004
 środowisko pracy- powietrze

 

Stężenie pyłu respirabilnego
metoda filtracyjno- wagowa
zakres 0,11-44 mg/m³  
PN-91/Z-04030.06
 środowisko pracy- powietrze
Stężenie pyłu całkowitego                        metoda filtracyjno- wagowa
zakres 0,11-89  mg/m³    
PN-91/Z-04030.05
środowisko pracy- powietrze
zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyle
zakres: (1 - 100)%
PN-91/Z-04030.04
środowisko pracy hałas
- równoważny poziom dźwięku A/
- maksymalny poziom dźwięku A
- szczytowy poziom dźwięku C
zakres: (23,0 - 136,0) dB
- poziom ekspozycji na hałas w odniesieniu do 8-godzinnego dnia pracy i tygodnia pracy (obliczenia)
PN ISO 9612:2009 z wyłaczeniem pkt 10
 i pkt 11
PN-N-01307:1994
środowisko pracy
oświetlenie elektryczne
Natężenie oświetlenia
zakres 5lx- 50000 lx
PN-EN 12464-1 :2004
PB-53-02
Edycja 1 z dnia 21-08-2007
środowisko pracy- powietrze
Stężenie tlenku węgla
Zakres:
- CO (3,45-460) mg/m3
Metoda: elektrochemiczna
PB-53-03
edycja 1 z dnia 01-08-2013
środowisko pracy- powietrze
stężenie żelaza i jego związków metoda spektrofotometryczna*
zakres: 0,1 mg/m3- 27,8 mg/m3
PB-54-01
Edycja 3 z dnia
2009-04-21
środowisko pracy- powietrze
stężenie manganu i jego związków 
metoda spektrofotometryczna*
zakres: 0,1 mg/m3- 8,4 mg/m3
PB-54-02
Edycja 3 z dnia
2009-04-21
pyły przemysłowe
Stężenie wolnej krystalicznej krzemionki metoda kolorymetryczna
zakres 1% do 100%
PN-91/Z-0418.04
środowisko pracy- powietrze
stężenie:*
acetonu
zakres (3,51-1316,67) mg/m3
octan etylu
zakres: (12,00-450,00) mg/m3
butanu-2-on
zakres: (1,22-456,17) mg/m3
alkoholu etylowego
zakres: (5,97-2238,33) mg/m3
toluenu
zakres: (0,77-290,00) mg/m3
octanu butylu
zakres: (0,77-440) mg/m3
etylobenzenu
zakres: (0,77-290,0) mg/m3
p-ksylenu
zakres: (0,77-287) mg/m3
m-ksylenu
zakres: (10,77-288) mg/m3
o-ksylenu
zakres: (0,78-293,33) mg/m3
butanu-1-ol
zakres: (0,51-189,00) mg/m3
styrenu
zakres: (0,56-210,00) mg/m3
metoda chromatografii gazowej (GC-FID)
PB-54-03
edycja 2 z 2010-10-22
środowisko pracy- powietrze
stężenie benzenu i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym
zakres: (0,56-44,44) mg/m3
metoda chromatografii gazowej (GC-FID)*
PN-Z-04016
z 10 kwietnia 2005
środowisko pracy- powietrze
stężenie oleju mineralnego (faza ciekla aerozolu)
zakres: (1,67-11,11) mg/3
metoda spektrometrii w nadfiolecie (UV)*
PN-Z-04108-6
z listopada 2006
PN-Z-04108-6/Az1
z września 2009

*- przy współudziale Sekcji Analiz Instrumentalnych

 

Laboratorium Bakteriologiczne

BADANE OBIEKTY/
GRUPA OBIEKTÓW
BADANE CECHY I METODY BADAWCZE NORMY I/LUB UDOKUMENTOWANE PROCEDURY BADAWCZE
kał, wymaz  z odbytu
Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella
metoda posiewu
PB-21-01 Edycja 3 z 2009-09-22
Edycja 4 z dnia 2010-06-07
sporal A
Skuteczność procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie
PB-21-02 Edycja 2 z 2008-09-05
sporal S Skuteczność procesu sterylizacji w suchym gorącym powietrzu PB-21-03 Edycja 2 z 2008-09-09

 


Data publikacji: 20.06.2017 (13:24)Data aktualizacji: 20.06.2017 (14:01)
Osoba publikująca: Joanna ZiemkowskaOsoba modyfikująca: Joanna Ziemkowska
Autor: Joanna Ziemkowskaliczba wejść: 1876
20 cze 2017 (14:01)Joanna Ziemkowska»Oddział laboratoryjny
20 cze 2017 (13:55)Joanna Ziemkowska»Oddział laboratoryjny
20 cze 2017 (13:24)Joanna Ziemkowska»Oddział laboratoryjny

Przejdź do góry strony